Hjem

ConocoPhillips Norge Pensjonskasse

ConocoPhillips Norge Pensjonskasse er en selveiende institusjon som driver konsesjonspliktig virksomhet i samsvar med finansforetaksloven. Pensjonskassen har konsesjon til å forvalte kollektive ytelsespensjonsordninger etter foretakspensjonsloven. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet.


Pensjonskassen forvalter pensjonsordninger for medlemsforetakene ConocoPhillips Norge og Stiftelsen Ekofisk Junior samt individuelle fripolisekontrakter. Pensjonsordningene omfatter alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer og fripoliseinnehavere, og ektefelle- og barnepensjon til etterlatte ved pensjonsberettigedes død.


Pensjonsordningen er en suppleringsordning til folketrygden, og omfatter pensjonsytelser beregnet for pensjonsgrunnlag inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.