Hjem

ConocoPhillips Norge Pensjonskasse

ConocoPhillips Norge Pensjonskasse er et selveiende foretak som driver konsesjonspliktig virksomhet i samsvar med finansforetaksloven. Pensjonskassen har konsesjon til å forvalte kollektive ytelsespensjonsordninger etter foretakspensjonsloven og individuelle fripolisekontrakter som er utgått fra de kollektive ordningene. Selskapet står under tilsyn av Finanstilsynet.


Pensjonskassen forvalter pensjonsordninger for arbeidsgiverforetakene ConocoPhillips Norge og Stiftelsen Ekofisk Junior samt individuelle fripolisekontrakter. Pensjonsordningene omfatter alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer og fripoliseinnehavere, og ektefelle- og barnepensjon til etterlatte ved pensjonsberettigedes død.


Pensjonsordningen er en suppleringsordning til folketrygden, og omfatter pensjonsytelser beregnet for pensjonsgrunnlag inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.