Uførepensjon

Uførepensjon

Pensjonskassen vil, under gitte betingelser, utbetale uførepensjon til medlemmer som før nådd opptjeningsalder får redusert sine inntektsmuligheter i ethvert arbeid som vedkommende kan utføre sammenlignet med inntektsmulighetene vedkommende hadde før sykdommen, skaden eller lytet oppstod.


Uførepensjon fra pensjonskassen forutsetter dokumentert vedtak om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, og løper normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.