Personvern

Personvern

Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven, og er forankret i den norske grunnloven §102 og den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8 som fastsetter at «enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».


EU har vedtatt en ny personvernforordning (GDPR) som gjelder for hele EU- og EØS-området. Stortinget vedtok i mai 2018 et forslag til ny personopplysningslov der forordningen innlemmes gjennom en inkorporasjonsbestemmelse. I tillegg er det gitt bestemmelser som supplerer forordningen. Personoplysningsloven og personvernforordningen trådte i kraft i Norge den 20. juli 2018.