Fripolise

Fripolise

Ved utmelding fra en kollektiv pensjonsordning vil pensjonskassen utstede fripolise som sikrer medlemmet rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve og andel av tilleggsavsetninger. Fra og med 1.1.2016 opptjenes likevel ikke fripoliserettigheter for uførepensjon.


Fripolisen utgjør et eget rettsforhold mellom fripoliseinnehaver og pensjonskassen. Pensjonskassen vil utarbeide årlig kontoutskrift som oversendes den enkelte fripoliseinnehaver.