Barnepensjon

Barnepensjon

Barn som medlemmet ved sin død pliktet å forsørge eller forsørget har rett til barnepensjon ved medlemmets død. Med barn forstås medlemmets barn, herunder adoptivbarn, stebarn og fosterbarn.


Pensjonen kommer til utbetaling ut den måned barnet fyller 21 år eller har full inntektsevne. Barn som før fylte 21 år er blitt ufør på grunn av sykdom eller ulykke, har fortsatt rett til barnepensjon etter fylte 21 år. Dette gjelder ikke adoptivbarn som ved adopsjonen var helt eller delvis ufør.