Opptjeningsperiode

Opptjeningsperiode

Opptjeningsperiode regnes normalt fra ansettelsesdato og fram til opptjeningsalder.


Det kreves en opptjeningsperiode/tjenestetid på minimum 30 år for å få full alderspensjon. Medlemmer som får mindre enn 30 års pensjonsgivende tjenestetid får avkortede pensjoner.


En pensjon som på grunn av død blir aktuell før nådd opptjeningsalder, fastsettes på grunnlag av den tjenestetid medlemmet ville ha fått om det hadde vært ansatt i medlemsforetaket til nådd opptjeningsalder.