Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Pensjonskassen har som målsetting å utøve en forsvarlig, hensiktsmessig og konkurransedyktig kapitalforvaltning sett i forhold til arten av pensjonsforspliktelsene samt hensyn til sikkerhet, risikospredning, avkastning, kostnader, likviditet og offentligrettslige begrensninger. Kundenes og rettighetshavernes interesser skal ivaretas på en betryggende måte. Målene sikres blant annet gjennom strategier som setter regler for kapitalforvaltningen og tilhørende styring og kontroll av risikoer i kapitalforvaltningen.