Styre og ledelse

Styre og ledelse

Styret er pensjonskassens øverste organ som skal påse at pensjonskassens, medlemmenes og andre pensjonsberettigedes interesser ivaretas på en forsvarlig måte. Styret består av seks til åtte styremedlemmer og inntil to varamedlemmer. ConocoPhillips Norge utpeker fire til seks av styrets medlemmer, herunder ett styremedlem uten tilknytning til pensjonskassen eller medlemsforetakene, og inntil ett varamedlem. To av styrets medlemmer og ett varamedlem velges av og blant medlemmene. Styret velger selv sin leder.


Styret tilsetter daglig leder som er ansvarlig for den daglige drift og ledelse av pensjonskassens virksomhet. Daglig leder kan ikke være medlem av styret, jamfør regler fastsatt i finansforetaksloven.