Alderspensjon

Alderspensjon

Alderspensjon kan tas ut tidligst ved fylte 62 år, og utbetales så lenge medlemmet lever. Uttak før opptjeningsalder medfører at årlig alderspensjon blir lavere enn om den tas ut ved nådd opptjeningsalder. Ved uttak av pensjon skal medlemmet gi pensjonskassen melding som angir fra hvilket tidspunkt alderspensjon skal utbetales. Dersom det ikke er sendt melding om uttak av alderspensjon innen fylte 75 år, skal pensjonen uansett utbetales.


Medlemmet kan i meldingen bestemme at uttaket av alderpensjon bare skal gjelde en del av pensjonsytelsen. Graden av uttak kan likevel ikke være mindre enn det som er nødvendig for at samlet årlig pensjon kommer opp på et nivå tilsvarende 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp. Størrelsen av uttaket av pensjon kan senere endres til fullt uttak av alderspensjon. Ved fylte 75 år skal uttaket uansett endres til fullt uttak.