Ektefellepensjon

Ektefellepensjon

Gjenlevende ektefelle etter et medlem har, under gitte betingelser, rett til ektefellepensjon ved medlemmets død. Årlig ektefellepensjon utgjør 60 prosent av den alderspensjon som var fastsatt for medlemmet fra fylte 67 år.


Ektefellepensjon utbetales fra den første i måneden etter den måned medlemmet dør, og utbetales ut måneden etter gjenlevende ektefelles død.


Pensjonskassen yter ikke pensjon til gjenlevende samboer.